Kontrola a čištění spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb

Kontaktujte nás
 

Jak správně probíhá kontrola spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb. 

prohlídka spotřebiče paliv – kominíka zajímá čistota spalovacího prostoru, zasazení teplosměnných ploch, dehet, stav deflektorů /propálené, popraskané, někdy chybí úplně/, dále pak těsnění dvířek /chybějící znamená nemožnost regulace/.

U spotřebičů na plyn se zajímáme o přerušovač tahu – je-li přítomen – čistota, prach, při fatálně spalování bývají i saze. Současně zjistíme, zda je na přerušovači tahu umístěno čidlo proti zpětnému toku spalin / setkal jsem se už s odpojeným čidlem a dokonce i s nastrčeným kouskem plechu na odstínění funkce/ - instalatéři si vždy umí poradit. Samozřejmě zkontrolujeme stav kouřovodu, těsnost, shodu zapojení s normou a čistitelnost. Zvláštní kapitolou jsou obestavěné krbové vložky. Kouřovody jsou zpravidla nekontrolovatelné a bez čistících otvorů. V některých případech je „něco vidět výdechem vzduchu“, někdy se musí mezerou mezi obestavbou a vložkou nastrčit endoskop. Bezpečnostní komora s odvětráním v horní části obestavby samozvaným „krbařům“ nic neříká, o jejich existenci se v nejzažším případě můžeme přesvědčit metrem / rozdílná výška stropu krbové obestavby a stropu místnosti/. Nemá-li komora odvětrání je stejně prakticky k ničemu. Na tuto skutečnost musíme majitele upozornit.

přívod spalovacího vzduchu spotřebiče typu C netřeba řešit. Je-li spalinová a vzduchová cesta rozdělena, zkontrolujeme vzduchové potrubí /prach a nečistoty v mřížce/. U ostatních plynových zařízení hledáme cestu vzduchu /mřížka v okně, ve dveřích, či ve zdi/. Obecně podle předpisů má být 10 cm2 na 1 kW výkonu. Alarmující jsou vždy plastová okna, zejména nově osazená ve starším domě. Přívod vzduchu infiltrací do objektu pak nefunguje – spotřebič nějak hoří, nicméně celá situace je nachystaná na hromadnou otravu obyvatel domu či bytu. Opět nutno neprodleně řešit.

Kotle na tuhá paliva a krby k velkému překvapení montérů a projektantů také potřebují k provozu vzduch – tedy opět mřížka ve dveřích, oknech, atd. Na rozdíl od plynu dá o sobě nedostatek vzduchu vědět špatným provozem spotřebiče /černé sklo, kouří do místnosti, zhasíná/.

kontrola komínu – komínová dvířka – kontrola těsnosti, vizuální kontrola zrcátkem – stav vložek a zaústění – nutno posvítit. Následně prohlížíme stav pláště komína /očazené omítky, trhliny/ a průstupy vodorovnými konstrukcemi. Současně hledáme druhá dvířka /ve zhruba 10-ti procentech případů majitel nemovitosti neví, že na půdě za hromadou dřeva nějaká dvířka jsou/.

kontrola postupuje podél komínového tělesa směrem k ústí – zaměřujeme se na stav omítky /je-li provedena/, či vyspárování a zejména na vzdálenosti hořlavých konstrukcí od povrchu komínového pláště /zazděný trám cca 5% starších objektů/. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že nikomu nevěříme – zvláště ne řečem typu „my máme revizi, tak je to v pořádku“. Viděl jsem hodně komínů v novostavbách, které byly naprosto neodborně postaveny a požárně ohrožovaly objekt – samozřejmě měly revizi /dilatačně neoddělené keramické vložky ve dvířkách, odlité neprůchozí hlavy, utržené komíny v půdním prostoru, střešní latě místo statického  kotvení, atd./.

výstup na střechu – zde zhodnotíme stav hlavy komína a nadstřešní části, případně normové výšky vyústění. Není-li střecha přístupná, zhodnotíme stav komína alespoň vizuálně, např. po demontáži krytiny.

čištění průduchu – pokud možno z ústí komína odpovídajícím nástrojem /nerezové vložky pouze nerezem/ v celé délce účinné i neúčinné výšky.

čištění kouřovodu – na tuhá paliva kouřovod rozebereme, vysypeme a protáhneme štětkou. Kouřovody krbových obestavěných vložek čistíme čistícím otvorem, případně musíme demontovat deflektor z topeniště a skrze spalinovou klapku prostrčit nástroj až do komínového průduchu. Přes spalinovou klapku projde ovšem pouze „strunový expanzní nástroj“, ostatní nástroje jsou neúčinné, protože nečistí celý průřez kouřovodu.

Kouřovody plynových kotlů se čistí obdobně – po rozebrání – čistící otvory zpravidla nejsou. Přetlakové spalinové cesty jsou na tom z hlediska čištění ještě hůře, protože jejich zhotovitelé se domnívají, že ventilátor v kotli všechno vyfoukne. Pravda to samozřejmě není, nicméně u spotřebičů typu C je možno „hřešit“ na vyspělost konstrukce a jištění proti komínové poruše. Rozebírání přetlakové spalinové cesty v podstatě není možné bez zničení těsnících kroužků. Proto zákazníka upozorníme na to, že když kotel začne „neidentifikovatelně“ vypínat, ať nejprve volají kominíka. Z praxe známe případy, kdy z ½ ucpané koleno na 1 m dlouhé vzducho-spalinové cestě zapříčiňovalo nepravidelné poruchy kotle.

vybírání tuhých znečišťujících částí z neúčinné výšky komína – tedy ze spodních dvířek. Význam spočívá nejen ve vyčištění celého průduchu, ale také v analýze sazí a spadu ze stěn komínového průduchu. Pokud mezi sazemi najdeme kousek vložky nebo cihly, musíme zjistit, proč tam je. Podle typu sazí lze předpokládat jak se komín bude znovu zanášet, napadaná omítka vypovídá o stavu průduchu.

Pokud jsou provedeny všechny zmíněné úkony se závěrem, že spalinová cesta neohrožuje nikoho na životě ani zdraví a je požárně bezpečná, obdrží objednatel kontrolní zprávu se závěrem „bez nedostatků“. Je vhodné do závěru kontrolní zprávy napsat poznámku s upozorněním na drobné nedostatky týkající se například zanedbané stavební údržby objektu – praskliny v komínové hlavě, poškození zaplechování okolo komína, apod. Také může kominík v poznámce upozornit na opotřebení spotřebiče paliv – nejčastěji u krbů popraskané vyzdívky nebo propálené deflektory.

Pokud je kontrola podle NV 91/2010 provedena řádně, poskytuje majitelům nemovitostí nejen formální /papírovou/ záruku, ale i faktickou jistotu. Ti, kteří mají zkušenosti s otravou spalinami, či požárem, nám jistě dají za pravdu.

Ceník:

Cena kontroly, čištění a vystavení roční kontrolní zprávy spalinové cesty:

-  jednotlivá objednávka

-    tuhá paliva                                                   450,- Kč

-    plynná paliva                                                390,- Kč

-  hromadná objednávka

-    tuhá paliva                                                   350,- Kč

-    plynná paliva                                                300,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.