Obestavba krbu – NE sádrokarton a YTONG !

Materiál na obestavby krbových vložek by měl být mezi odborníky známý, ale stále se objevují diskuse /především mezi laiky/, zda je možné tyto obestavby zhotovit z Ytongu nebo sádrokartonu. Na tuto otázku existuje velmi jednoduchá odpověď, kterou dává platná norma ČSN 73 4230. Není tedy v podstatě o čem diskutovat...
Vzhledem k tomu, s jakými teplotami se zde setkáváme, je normou ČSN 73 4230 jasně předepsáno, že materiály pro obestavbu krbové vložky musí být nehořlavé, hygienicky nezávadné a bezprašné:

1. PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL

- musí s ohledem na použití splnit požadavek na zajištění konstrukční stability obestavby krbu a přilehlých konstrukcí jak v běžném provozu, tak i v přetížení, které se dá předpokládat, či v extrémním případě havárie a vzniku požáru. 

- použití "protipožárního" sádrokartonu (sádrokartonu se "zvýšenou odolností proti požáru"), je tedy zcela nepřípustné vzhledem k jeho deklarovaným vlastnostem. Jeho úlohou je zamezit šíření požáru po předem definovanou dobu (max. několik desítek minut). Poté se rozpadne stejně jako sádrokarton "obyčejný". Protipožární odolnost sádrokartonu je dána vlastností sádry, která obsahuje určité množství vázané vody. Ta se v případě vystavení vysokým teplotám odpařuje a sádrokarton má tedy zvýšenou požární odolnost. Pro opakovaně teplem zatěžovanou konstrukci, jakou obestavba krbové vložky je, tedy nelze tento materiál považovat za bezpečný.

- také Ytong je materiál, který se v případě dlouhodobého vystavování vysoké teplotě stává nestabilním. Dochází k vyprašování materiálu, oslabení kontrukce obestavby krbu, praskání a dále možnému zhroucení. o sobě není hořlavý a dle údajů výrobce pokud je vystaven konvekci teplého vzduchu uvnitř krbové obestavby. Ytong je materiál značně pórovitý a prašný, a díky tomu dochází k jeho postupnému pomalému (úměrně intenzitě a četnosti využití krbu) vyprašování. Konstrukce pláště krbu je tak postupně oslabována a vzniká riziko praskání či dokonce zhroucení obestavby. Samozřejmě tím také dochází ke zbytečnému a nezdravému zvyšování prašnosti v interiéru.

2. HYGIENICKY NEZÁVADNÉ A BEZPRAŠNÉ 

- musí být všechny materiály, které přichází do styku se vzduchem distribuovaným prostřednictvím krbu do interiéru. V opačném případě dochází k infiltraci částic materiálu do obytných prostor, který obyvatelé vdechují.

- Ytong je materiál značně pórovitý a prašný, a díky tomu dochází k jeho postupnému pomalému vyprašování. Dochází tím ke zbytečnému a nezdravému zvyšování prašnosti v interiéru.

Materiál použitý pro obestavbu krbové vložky tedy musí být pro daný účel schválen, tj. musí projít odpovídající certifikací při uvádění výrobku na trh, což není sádrokarton ani Ytong. Proti Ytongu mluví navíc jmenovitě poslední věta příslušné ČSN, kde je výslovně z tohoto použití vyloučen pórobeton.
Pro obestavby krbových vložek používáme výhradně jeden z nejkvalitnějších materiálů vůbec /samozřejmě s platnou certifikací/ a tím je SUPERISOL.
SUPERISOL jsou vápeno-křemičitanové (kalciumsilikátové) desky, které patří k nejkvalitnějším a nejbezpečnějším materiálům pro aplikace v požární ochraně a tedy jsou atestované pro stavbu obezdívek krbů. Desky jsou vyráběny za vysoké teploty a tlaku v různých tloušťkách a formátech lisováním. Zvolenou technologií a použitému dánskému materiálu jsou získány výrobky s jedinečnými vlastnostmi pro stavbu samonosných krbových obezdívek již v tloušťce materiálu 30 mm, samonosné vzdušníky nad horní římsou krbové obestavby pro výkony krbových vložek do 10kW je možné realizovat již z tloušťky 25mm. Desky mají i velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti, mají homogenní strukturu a při požáru nepraskají, zůstávají obvykle až do ztráty tepelně izolačních schopností celistvé. To umožňuje vyrábět z nich i další jednoplášťové prostorové konstrukce, např. vzduchotechnické roury a zejména potrubí, užívaná pro odvod tepla z krbových obestaveb tam, kde nelze používat plech či prvky z jiných materiálů - například nepřímé průchody stropem, teplovzdušné kanály ve zdech, tam kde není možné použít klasických vzduchotechnických rour. Použitelné jsou (po impregnaci) i ve vlhkých prostorách. Povrch je celistvý, oproti konkurenčním materiálům o nízké prašnosti, a tedy po slepení jsou vytvořeny velmi pevné spoje.